Vi er medlem af:

Betingelser

Tlf.: 7210 8511

Salg- og leveringsbetingelser


Kørsel og levering af materialer:

 • Priserne er inkl. råstofafgift, hvor andet ikke er angivet.
 • Materialer levers i løst mål på bil, eller efter vejeseddel.
 • Hvis der bestilles kørsel på en anden vogntype end den tilbudte, ændres faktureringsprisen.
 • Ansvar for skade eller tab som følge af leverede varer behæftede med mangler, begrænses til varens værdi inkl. transportomkostninger.
  Øvrige krav kan ikke gøres gældende.


Kørsel af jord:

 • Al jord skal være analyseret og anvist i henhold til modtagekrav, på det af Lars R. Jacobsen Transport A/S valgte aflæsningssted.
 • Jorden skal i øvrigt overholde modtagekravene på aflæsningsstedet, herunder våd jord, ikke indbygningsegnet jord, indhold af affald og andre normale krav.
 • Jord, der vurderes som ikke direkte indbygningsegnet/som kørefast på aflæsningsstedet, betragtes som våd jord. Jordmodtager vurderer jorden.
 • Ved jord der klassificeres som klasse 0, menes jord der kan deponeres direkte i råstofgrave.
 • Med mindre det er udtrykkeligt aftalt, faktureres der ikke på baggrund af vejesedler, da flere aflæsningssteder ikke giver mulighed for vejning af jordlæs.
 • Ved bortkørsel af jord i m³ forudsættes det, at jorden maksimalt vejer 1,8 tons pr. m³.
 • Mængder faktureres efter køresedler, og ikke efter opmåling.
 • Modtageanalyser på aflæsningsstedet er gældende for endelig klassificering og prisfastsættelse.
 • Omkostninger i forbindelse med flytning af forurenet jord fra ren jords deponier, afholdes af kunden.


Reklamationer:

 • Køber må straks ved modtagelsen sikre sig at leverede varer er mangel fri og i øvrigt overholder de stillede krav.
 • Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående, og inden aftale foreligger må køber ikke disponere over reklamerede parti eller dele heraf.


Generelt

 • Der tages forbehold for udsolgte varer. Eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med levering fra anden leverandør afholdes af kunden.
 • Ved videresalg henholder vi os til primær leverandørens salgs- og leveringsbetingelser.
 • Vognene medbringer en standardpakke med arbejdstøj og sikkerhedsudstyr som Lars R. Jacobsen Transport A/S har udleveret. Er der specielle krav til arbejdstøj skal disse oplyses inden indgåelse af aftalen. Ekstra krav der ikke er oplyst ved aftalens indgåelse honoreres af kunden.
 • Kørslen vil finde sted med kærre- og sættevogne, hvor andet ikke er angivet.
 • Priserne er baseret på hele dage, minimum kl. 7.00 – 15.00, ved kørsel under 3 timer beregnes timeløn og eventuelt udlæg.
 • Max. læsse/losse tid er 8 minutter for kærre/sættevogne og 5 minutter for solobiler, herefter beregnes ventetid. Ved samlet ventetid på over 180 minutter, beregnes hele dagen på timeløn samt eventuelt udlæg.
 • Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsforhøjelser.
 • I forbindelse med Lars R. Jacobsen Transport A/S’s afgivelse af tilbud, hvor køber fremsender udbudsmateriale med beskrivelse af opgaven, skal køber markere de dele af udbudsmaterialet, der har betydning for Lars R. Jacobsen Transport A/S’s tilbuds afgivelse. Det øvrige udbudsmateriale vil ikke blive gennemgået forud for tilbudsafgivelsen, og er således ikke gældende parterne imellem.


Betalingsbetingelser og morarenter:

 • Såfremt andet ikke er aftalt, er betalingsbetingelserne løbende måned + 20 dage.
 • Reklamationer skal fremsendes skriftligt senest 14 dage efter fakturamodtagelse. Reklamationer senere godkendes ikke.
 • Ved betaling efter forfaldsdato, beregnes uden særskilt påkrav rente fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned.
 • Den manglende rettidige betaling gælder – såfremt arbejdet er bestilt og udføres af entreprenør eller håndværker – følgende: Fra tidsrummet for betalingsmisholdelsens konstatering er Lars R. Jacobsen Transport A/S berettiget til uden videre varsel, at fremsætte betalingskrav direkte over for bygherre. Når bygherre har honoreret kravet fremsendes kreditnota direkte til entreprenør eller håndværker.
 • Kunden er i intet tilfælde berettiget til at modregne nogen fordring eller noget krav mod Lars R. Jacobsen Transport A/S i Lars R. Jacobsen Transport A/S’ tilgodehavender hos kunden.


Ansvars forhold:

 • Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til maks. SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet.


Force Majeure

 • Lars R. Jacobsen Transport A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab eller beskadigelse forårsaget af omstændigheder uden for Lars R. Jacobsen A/S’ kontrol, herunder, men ikke begrænset til, jordskælv, cykloner, storme, oversvømmelser, krig, brand, embargoer, uroligheder, faglige aktioner eller mangler eller forsinkelse fra en underleverandør/-transportør, der skyldes disse forhold.

Lars R. Jacobsen Transport A/S - Logistikvej 25A - 5250 Odense SV - CVR.nr. 39461404 - Tlf. 7210 8511